20 Temmuz 2024 Cumartesi

Su yönetimi yeni kararla arapsaçı!

BHM
18.06.2024 22:01
Su yönetimi yeni kararla arapsaçı!
Vatandaş DSİ mi MUSKİ mi sorumlu derken şimdi taşrada su yönetimi, yeni kurulacak olan “Su Yönetim İl Müdürlüğüne“ bırakılıyor.

Su Politikaları Derneği, “Su Yönetiminde yetki karmaşası artacak!” başlıklı yazısında  Havza yönetiminin sekreteryasının DSİ’den SYGM’ye geçtiğini bildirerek duyulan endişeleri de şu sözlerle aktardı:

Çok uzun zamandır  DSİ Genel Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yetki ve sorumluluk alanlarının çakışması nedeniyle süren anlaşmazlıkları arttıracak ve su yönetiminde çok başlı yapının genişlemesine neden olacak  gelişmeler sürüyor.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün web sayfasında yer alan habere göre Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün  görevlerini il bazında etkin bir şekilde yerine getirmesi  için taşra teşkilatı oluşturuldu.

SYGM web sayfasında 23 Mayıs 2024 tarihli  haberde aşağıdaki açıklamalar yer almıştır.

Bu sebeple, Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Taşra  Teşkilatının, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge  (2016/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge  (2023/12)” 24/4/2024 tarihli ve 13568878 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yürürlüğe girmiş ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün işlemlerinin yerelde de etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmış ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün görevleri taşrada Bakanlığımız Tarım ve Orman İl Müdürlükleri bünyesindeki Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Bu kapsamda, söz konusu taşra birimleri;

  • Su kaynaklarının korunması, verimli kullanılmasına ilişkin çalışmalar yapmak,
  • Suyla ilgili planların ve yürürlüğe konulan mevzuatın uygulanmasının takibini yapmak,
  • Havza ölçekli yönetim planları ile taşkın tahmini ve erken uyarı çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve verileri temin etmek,
  • Yerüstü sularının kalitesini ve miktarını izlemek, içme suyu arıtma tesislerini yerinde incelemek ve raporlamak,
  • Yöre halkının, havzanın durumu ve özellikleri dikkate alınarak eğitimi ve bilgilendirilmesini sağlamak,
  • Havza Su Kurulları ve İl Su Kurullarının sekretarya faaliyetlerini yürütmek

gibi iş ve işlemleri yürütecektir.

Su Yönetiminde karmaşa artacak !

Ülkemizde su yönetimin en büyük sorunları çok başlı,çok parçalı ve koordinasyon eksikliği içinde olması olarak tanımlanmaktaydı. Uzun zamandır hazırlıkları süren Su Yasası  Taslağı ile bu sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktaydı. Bunun yanısıra çıkartılan yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile  Ulusal Su Kurulu ,Havza Su Kurulu Ve İl Su Kurulları oluşturulmuştu. Bu kurulların sekreterya görevi ise havzalarda DSİ Bölge Müdürlüklerine illerde ise DSİ Şube Müdürlüklerine verilmişti.

Havza ve il su kurullarındaki sekreterya görevinin ve diğer bazı görevlerin , ülkemizin su yönetimi konusunda bilgi, deneyim  ve donanım konusunda en gelişmiş ve yaygın kurumu olan DSİ Genel Müdürlüğü’nden alınıp Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün taşrada daha yeni kurulma aşamasında olan bir şube müdürlüğüne verilmesi su yönetimindeki karmaşayı arttıracağı düşünülüyor.

DSİ’nin  eski yöneticileri  SYGM’nin taşra teşkilatının kurulmasının ve bu yeni tanımlanan görevlerin su yönetimindeki çok başlı ve çok parçalı yapıyı arttıracağını öne sürüyor. Bunun yanısıra uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre; “DSİ gibi çok deneyimli bir kurum varken SYGM’nin taşra teşkilatı oluşturularak,  havza ve illerde su yönetiminde sekreterya görevinin  Tarım Orman İl Müdürlüğünün bir  şube müdürlüğü altında yer alan bir yapılanmaya verilmesi yönetim sorunları oluşturacak.”

Türkiye uzun zamandır havza ölçeğinde bütünleşik bir su yönetimi yapısı oluşturmaya çalışıyor. Bu yeni taşra  yapılanması ile SYGM’nin  il ve havza ölçeğinde su yönetimindeki sorumluluğu artacak görünüyor.  .   

Su Yönetiminin kurumsal yapılanmasındaki bu karmaşanın sürmesi  ve havza ölçeğinde yasal çerçeveye dayanan etkin bir kurumsal yapının  oluşturulamamış olması yaşanan problemlerin artmasına neden olacak. Ayrıca kurumlar arasında yetki görev ve sorumluluk çakışmalarının önlenememiş olması da hem işleyişin aksamasına hem de kurumların idari zaafiyetler  yaşamasına neden olacaktır.   

Son Haberler

©2016 - BHM | BODRUM HABER MERKEZİ info@bodrumhabermerkezi.com